Новините Online
Новини, клюки, скандали и информация за света на известни и не толкова известни хора

Хороскоп за 19 януари

ОВЕН

По­не­дел­ник е ин­те­ре­сен ден за Ов­ни­те, на­си­тен е с раз­но­род­ни съ­би­тия. Въп­ре­ки неп­рия­тнос­ти­те, кои­то има­те в до­ма, в служ­ба­та или в лю­бов­ния жи­вот при някои, денят има и дос­той­нства, кои­то не са за пре­неб­рег­ва­не. Той ще бъ­де пе­че­ливш за мно­зи­на, къ­де­то ще пос­тиг­не­те раз­би­ра­телс­тво за съв­мес­тна ра­бо­та.

ТЕЛЕЦ

Днес Тел­ци­те трябва да са мно­го вни­ма­тел­ни с хо­ра­та, кои­то на­ри­чат свои прия­те­ли, кои­то ще дей­стват сре­щу вас, обе­дин­явай­ки уси­лия­та си. Ако има­те кон­так­ти в по­не­дел­ник с тях, е доб­ре да не вли­за­те в кон­фрон­та­ции. Дру­ги да вни­ма­ват за лич­ни­те си от­но­ше­ния с лю­бов­ния парт­ньор. Ще въз­ник­не нап­ре­же­ние.

БЛИЗНАЦИ

За Близ­на­ци­те по­не­дел­ник се ха­рак­те­ри­зи­ра с из­ра­зи­тел­но без­по­кой­ство от­нос­но па­ри и проб­ле­ми със съд­руж­ни­ци­те. Ста­ва въп­рос пре­дим­но за оне­зи, кои­то се за­ни­ма­ват с биз­нес, доб­ре е днес да не ра­зис­ква­те важ­ни проб­ле­ми за бъ­де­щи­те си де­ла. Не дей­ствай­те и по ли­ния на фи­нан­сите, за всяко нещо има подходящо време.

РАК

На Ра­ци­те проб­ле­ми­те се­га са бо­лез­не­ни, но до то­ва раз­ви­тие не се е стиг­на­ло без лич­но­то ви уча­стие, кое­то по-точ­но трябва да се на­ре­че бе­зу­час­тност. Днес се из­прав­яте пред двой­но по-теж­ки за раз­ре­ша­ва­не въп­ро­си и няма място за ни­как­во от­стъп­ле­ние. Труд­нос­ти­те днес са в кон­так­ти­те ви.

ЛЪВ

По­не­дел­ник е един от доб­ри­те дни за Лъ­во­ве­те. Не че всич­ко око­ло вас е на­ред, но днес мо­же­те да се над­ява­те на ду­хов­на под­кре­па, чрез коя­то ра­бо­ти­те ви ще вървят. Зат­руд­не­ния­та са от фи­нан­сов ха­рак­тер, но ако се ак­ти­ви­зи­ра­те, ще ги раз­ре­ши­те в най-ско­ро вре­ме. Па­зе­те здра­ве­то си и с времето всяко нещо ще дойде на мястото си!

ДЕВА

Тру­ден ден, през кой­то мно­зи­на от вас няма да знаят с как­во да се за­ловят. Ва­ши­те проб­ле­ми не са мал­ко и из­глеж­да най-се­риоз­ни­те от тях се свър­зват с про­фе­сио­нал­ния ви жи­вот. Не дей­ствай­те при­бър­за­но и без да сте нап­ра­ви­ли дос­та­тъч­но точ­ни пре­цен­ки в служ­ба­та. Та­ка няма да ги раз­ре­ши­те.

ВЕЗНИ

Днес Вез­ни­те имат про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми. Тер­зае­те се по-ско­ро от лю­бов­на раз­връз­ка и днес мно­зи­на ще се на­со­чат из­цяло към реа­ли­зи­ра­не­то й. Ста­ва въп­рос за тай­ни кон­так­ти, а те ви­на­ги са съп­ро­во­де­ни с из­вес­тна до­за риск. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни и наб­лю­да­вай­те хо­ра­та, с кои­то об­щу­ва­те. Разчитайте на приятелите си.

СКОРПИОН

От осо­бе­на важ­ност за Скор­пио­ни­те е съг­ла­су­ва­нос­тта на всич­ки дей­ствия, от­нас­ящи се до про­фе­сия­та или биз­не­са ви. Са­мо по то­зи път мо­же­те да пос­тиг­не­те доб­ри ре­зул­та­ти. Някои биз­нес­ме­ни се опа­сяват твър­де мно­го от дей­ствия­та на парт­ньо­ри­те си. Бъ­де­те чес­тни в от­но­ше­ния­та си с тях.

СТРЕЛЕЦ

Ед­но но­во за­поз­нанс­тво ще ви пре­въз­бу­ди емо­цио­нал­но и мно­зи­на от вас ще си пос­тавят за цел да го пре­вър­нат в лю­бов­на връз­ка. То­зи чо­век за някои от вас ще се поя­ви в до­ма ви и от­тук на­та­тък трябва мно­го да вни­ма­ва­те, тъй ка­то мо­же да нас­тъпят се­мей­ни раз­ног­ла­сия. Неочаквани новини от чужбина ще ви зарадват, свързани с ваше предстоящо заминаване.

КОЗИРОГ

По­не­дел­ник е до­бър ден за пъ­ту­ва­не по про­фе­сио­нал­на ли­ния – ко­ман­ди­ров­ка. За биз­нес­ме­ни­те не е за пре­по­ръч­ва­не, тъй ка­то е мно­го ве­роя­тно да пос­лед­ват кон­фрон­та­ции с парт­ньо­ри­те. Някои ще по­лу­чат прия­тел­ска под­кре­па, коя­то ще им да­де пер­спек­ти­ва. В служ­ба­та проб­ле­ми­те ви са неос­но­ва­тел­ни, породени са от недоглеждане на колега, което ще бъде изяснено.

ВОДОЛЕЙ

Мно­зи­на от Во­до­леи­те до­пус­кат съ­щес­тве­на греш­ка в по­не­дел­ник, ка­то в до­маш­ни­те си от­но­ше­ния на­ла­гат ти­пич­но де­ло­ви прин­ци­пи. По то­зи на­чин са­мо ще изо­стри­те об­ста­нов­ка­та и не е из­клю­че­но да пос­лед­ват кон­фрон­та­ции във връз­ка със слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти. Ще ги раз­ре­ши­те благоприятно с раз­го­во­ри с ше­фо­ве­те си. Конструктивният диалог винаги е верният път за изясняване на възникнали недоразумения.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би­те се чувс­тват до из­вес­тна сте­пен фи­зи­чес­ки и пси­хи­чес­ки за­тор­мо­зе­ни, по­не­дел­ник няма да ос­та­не вял ден за вас. Ак­тив­ни сте и някои пър­во­на­чал­ни ус­пе­хи ще ви да­дат още по­ве­че ку­раж. Днес те са ярко из­ра­зе­ни от­нос­но фи­нан­си­те, свър­за­ни с ра­бо­та­та ви. Неочакван късмет в семейството, може би свързан с печалба от лотария.

Коментари
Зареждане...