Новините Online
Новини, клюки, скандали и информация за света на известни и не толкова известни хора

Хороскоп за 30 декември

ОВЕН

Вие сте ог­не­но къл­бо и все­ки, кой­то ви поз­на­ва, ще се съг­ла­си с то­ва. По та­зи при­чи­на, ако по­лу­чи­те бе­леж­ка, поз­вън­ява­не или мно­гоз­на­чи­те­лен на­мек, не реа­ги­рай­те им­пул­сив­но. Съ­бот­ният ден ще ви сюр­при­зи­ра с но­ви­на, свър­за­на с ва­ше­то про­фе­сио­нал­но из­рас­тва­не. Пре­ди да взе­ме­те ре­ше­ние за нап­ра­ве­но­то ви пред­ло­же­ние, пре­мис­ле­те.

ТЕЛЕЦ

Днес ще се до­вер­ява­те на­пъл­но на своя лю­бим чо­век, до­ри и с ни­що да не е зас­лу­жил то­ва. Пос­та­рай­те се да се дис­тан­ци­ра­те от неп­рия­тни­те не­ща, с кои­то еве­нтуал­но бих­те се сблъс­ка­ли в тру­до­вия си ден. Труд­нос­ти­те произ­ти­чат от до­нос по ваш ад­рес, кой­то це­ли да ви из­ка­ра от рав­но­ве­сие и да ви съз­да­де нер­вно нап­ре­же­ние.

БЛИЗНАЦИ

Денят е свър­зан със зна­чи­тел­ни про­ме­ни в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра и са­мо от вас за­ви­си да­ли те ще бъ­дат по­зи­тив­ни. Oт Близ­на­ци­те се изи­сква да бъ­дат по-ум­ни, да се прис­по­соб­яват към об­стоя­телс­тва­та и взе­мат ре­ше­ние. Кон­ку­рен­ти­те на­би­рат ско­рост, пос­ти­гат по­бе­ди, но те са вре­мен­ни. Мо­би­ли­зи­рай­те се и ра­бо­те­те на 100 про­цен­та.

РАК

Днес Ра­ци­те ще по­лу­чат то­ва, кое­то са ис­ка­ли от­дав­на. То­ва се от­нася за лю­бов, приз­на­ние или съг­ла­сие. За­вою­ва­ли сте сим­па­тии­те на ва­ши­те ко­ле­ги от друг бранш, но ви оча­кват проб­ле­ми и гри­жи от не­доиз­ка­за­ни или греш­но пре­да­де­ни ду­ми. Усе­ща­не­то за умо­ра и же­ла­ние­то да зах­вър­ли­те всич­ко за­поч­на­то, ще оп­ре­деля деня ви.

ЛЪВ

За да ос­та­не се­мей­на­та ат­мос­фе­ра спо­кой­на и да не я усе­ща­те ка­то пос­тоя­нна зап­ла­ха, най-дор­бе се ос­луш­вай­те и не про­та­кайте из­пъл­не­ние­то на свои­те за­дъл­же­ния. То­ва се от­нася не са­мо за за­дъл­же­ния­та ви към близ­ки­те, а и  за ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни, со­циал­ни и дру­ги кон­так­ти. Ако ра­бо­ти­те доб­ро­съ­вес­тно, уси­лия­та ви ще бъ­дат оце­не­ни по дос­той­нство.

ДЕВА

Доб­ра­та но­ви­на за Де­ви­те в съ­бо­та е, че им пред­стои мно­го спо­коен и прия­тен ден. Ло­ша­та е, че то­ва няма да про­дъл­жи веч­но и ед­ва ли ще мо­гат да нап­ра­вят мно­го. При ус­ло­вие, че се при­ми­ри­те със си­туа­ция­та, ще мо­же­те да се из­ба­ви­те от всяко бре­ме, кое­то би­ха ви сто­ва­ри­ли. Днес не  може да раз­чи­та­те на ка­къв­то и да би­ло ус­пех в ра­бо­та­та.

ВЕЗНИ

Съ­бо­та е бла­гоп­рия­тен ден за ре­ша­ва­не на фи­нан­со­ви въп­ро­си, за про­фе­сио­нал­на дей­ност или се­мей­но пъ­ту­ва­не. В служ­ба­та е въз­мож­но да по­лу­чи­те „по­туп­ва­не по ра­мо­то“ за доб­ре свър­ше­на ра­бо­та, как­то и но­ви въз­мож­нос­ти. От­дав­на­шен кон­фликт ще се ре­ши във ва­ша пол­за. По-слож­на си­туа­ция се оче­рта­ва в лич­ния ви жи­вот. Четете в рубриката ни ХОРОСКОПИ всякакви предсказания и пророчества.

СКОРПИОН

То­зи ден е бла­гоп­рия­тен за съв­мес­тни раз­ход­ки в го­ра­та или пар­ка. За ни­къ­де не трябва да бър­за­те, най-доб­ре заб­ра­ве­те за проб­ле­ми­те и ма­кар един час пос­ве­те­те на своя­та по­ло­вин­ка, на ва­ша­та лю­бов, на чис­тия въз­дух и на при­ро­да­та. Все­ки чо­век има пра­во на от­дих и на щас­тие. Не се опи­тва­йте да си прис­воя­ва­те чуж­ди зас­лу­ги в службата.

СТРЕЛЕЦ

С всич­ки ме­роп­рия­тия, свър­за­ни с обу­че­ние, пъ­ту­ва­не и про­па­ган­ди­ра­не на някак­ви ид­еи, об­щес­тве­на ра­бо­та, как­то и с ук­реп­ва­не на лич­ния ав­то­ри­тет, трябва да се зае­ме­те през пър­ва­та по­ло­ви­на на де­ня. През то­ва вре­ме ще се спра­ви­те с всич­ко и от пър­ви опит. Въз­мож­но е от свои­те ини­циа­ти­ви да по­лу­чи­те по­ве­че. Някои от вас се подготвят да празнуват с приятели.

КОЗИРОГ

Мо­же да се раз­да­ва­те, а мо­же и да пра­ви­те то­ва пре­ка­ле­но мно­го. На ра­бо­та­та се пос­та­рай­те днес, да на­ме­ри­те злат­на­та сре­да. В края на краища­та не мо­же да се чувс­тва­те удо­влет­во­ре­ни, ако не се по­то­пи­те на­пъл­но в то­ва, кое­то пра­ви­те. Пре­ди да да­ва­те ука­за­ния на под­чи­не­ни­те или да въз­раз­ява­те на ше­фа, ра­зу­че­те своя­та длъж­нос­тна ха­рак­те­рис­ти­ка и се заемете със задачите си.

ВОДОЛЕЙ

Бъ­де­те вни­ма­тел­ни при ра­бо­та с еле­ктроу­ре­ди. Въз­мож­ни са зло­по­лу­ки. Оне­зи, кои­то се на­ла­га да ра­ботят с бод­ли­ви или ре­же­щи пред­ме­ти, да взе­мат до­пъл­ни­тел­ни пред­паз­ни мер­ки. Нап­ра­ве­те ком­про­мис, ка­то от­стъ­пи­те от неп­рек­лон­на­та си по­зи­ция по въп­рос, от­насящ се за чо­век, ко­го­то оби­ча­те. Ще го на­ра­ни­те не­зас­лу­же­но, вслушайте се в неговите думи.

РИБИ

У Ри­би­те мо­же да се поя­ви усе­ща­не, че съд­ба­та им се е ока­за­ла в ръ­це­те на дру­ги хо­ра, но на прак­ти­ка са­мо вие мо­же­те да я уп­равл­ява­те. Как­во­то и да ста­не днес, ще ус­пее­те да се спра­ви­те, а и да за­па­зи­те оби­чай­но­то спо­кой­ствие. Ни­кой няма да мо­же да се съ­рев­но­ва­ва с вас в служ­ба­та, вие сте ли­де­ри­те и вла­дее­те по­ло­же­ние­то. Положителните резултати няма да закъснеят.

Коментари
Зареждане...